Hankkeen taustaa

Dihtosis-hankkeen tarkoitus on ollut tehdä saamelaiskulttuuria tunnetuksi kouluissa. Peruskoulun opetussuunnitelmassa on huomioitu saamen kielen ja kirjallisuuden opetus, mutta saamelaisen kulttuurin ja historian opetus ei tavoita kaikkia peruskoululaisia. Tietoisuus saamelaisista voi olla vähäistä, vaikka saamelaiset ovat oleellinen osa maamme historiaa, kulttuuria ja kieltä. Tähän asiaan Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto on halunnut Dihtosis-hankkeen avulla tehdä muutosta.

Tänä päivänä iso osa saamelaisnuorista ja -lapsista asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Koska saamelaisista tiedetään vähän, voivat he kokea syrjintää ja kiusaamista. Valitettavasti valtaväestön tiedon vähyys heijastuu myös alkuperäiskansoja koskevaan päätöksentekoon. Tietoisuutta lisäämällä voidaan vähentää kiusaamista ja syrjintää sekä vaikuttaa valtaväestön suhtautumiseen saamelaisiin ja heitä koskeviin asioihin.

Idea saamelaisaiheisille kouluvierailuille on saapunut Suomeen naapurimaastamme Norjasta. Ofelaš-toiminta on aloitettu Norjassa vuonna 2004. Kautokeinossa toimiva Allaskuvla kouluttaa vuosittain neljä Ofelašta (suom. tiennäyttäjä), jotka kiertävät ympäri Norjan kouluja kertomassa saamelaisista yhden opiskeluvuotensa ajan. Nuoret saavat Ofelaš-vuotensa liitettyä opintoihinsa ja toimintaa varten osoitetun stipendin. Ofelaš-toiminta on yksi Saamelaiskäräjien kärkihankkeita ja Nuorisoneuvostolla onkin tarkoitus saada toiminta vakiinnutettua myös Suomessa.

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolla toimi alkuvuodesta 2015 Ofelas-toiminta projektirahoituksella kolme kuukautta. Suomen ensimmäiset Ofelaat olivat Anni-Saara Aikio Vuotsosta sekä Riikka Morottaja Inarista. Hankkeen aikana kierrettiin kouluja Lapin alueella. Vuonna 2019 toiminta aloitettiin taas opetus- ja kulttuuriministeriön hankeavustuksen turvin yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa.

Hankkeen osapuolet

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston tehtävä on valmistella Saamelaiskäräjien lausunnot, aloitteet ja muut kannanotot, jotka koskevat saamelaisnuoria tai heidän elinolojaan. Muita tärkeitä tehtäviä on edistää saamelaisnuorten kielellisiä ja kulttuurillisia oikeuksia ympäri Suomen sekä vahvistaa saamelaisnuorten kuuluvuutta saamelaiskulttuuriin. Nuorisoneuvosto on yksi Saamelaiskäräjien kuudesta lautakunnasta.

Nuorisoneuvostolla on oma esittelijä, nuorisosihteeri. Nuorisoneuvoston jäsenet ovat iältään 18-28-vuotiaita ja sen kausi on kaksi vuotta. Neuvosto koostuu viidestä varsinaisesta jäsenestä ja heidän varajäsenistään. Mahdollisuuksien mukaan nuorisoneuvostoon kuuluu myös enintään viisi asiantuntijajäsentä, jotka ovat iältään 15-17-vuotiaita.

Nuorten Akatemia on valtakunnallinen toimija, joka pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään nuorten toiminnallista osallisuutta. Organisaatio tarjoaa palveluitaan opettajille, ohjaajille, kumppaniorganisaatioille ja suoraan nuorille. Nuorten Akatemian jäseninä toimivat Suomen suurimmat liikunta- ja nuorisoalan järjestöt.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankeaika 1.5.2018-30.6.2022.